Wszystkie zamowienia i wysylki realizowane sa na biezaco .
REGULAMIN
Regulamin – usługi Zakupy + wysyłka
Definicje
1.A.T. Export Services INC, 1132 S Roselle IL   60172   - zwany dalej pośrednikiem świadczy na rzecz klientów z Polski przy użyciu strony internetowej www.kupujemywusa.com usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji kupna towaru pomiędzy klientem a sprzedającym oraz organizacji dostawy towaru do klienta.
2.Usługa pośrednictwa (Zakupy + wysyłka) zwana dalej usługą polega na przyjęciu od klienta zlecenia kupna towaru od sprzedającego po cenie i na innych warunkach określonych w zamówieniu, zakupu wskazanego towaru od sprzedającego a następnie na zorganizowaniu transportu pomiędzy sprzedającym a klientem.
3.Zamówienie jest to dyspozycja wykonania usługi złożona przez klienta pośrednikowi w formie elektronicznej za pomocą strony www.kupujemzwusa.com.
4.Klient jest to osoba fizyczna lub inny podmiot, który zamówił u pośrednika usługę.
5.Sprzedający jest to osoba lub podmiot wskazany przez klienta w zamówieniu.
6.Towar jest to każdy przedmiot, którego sprzedaż nie jest zabroniona przez prawo USA lub Polski oraz transport którego jest możliwy za pośrednictwem firm kurierskich lub transportowych z którymi współpracuje pośrednik.
7.Płatność za usługę to środki finansowe które klient wpłaca pośrednikowi pokrywające koszty i prowizję pośrednika z tytułu realizacji usługi.
8.Płatność za towar i transport to środki finansowe które klient wpłaca pośrednikowi pokrywające koszty zakupu towaru od sprzedającego i jego transportu do klienta

Zamówienie usługi
1.Pośrednik umożliwia klientowi przed złożeniem zamówienia dokonanie za pośrednictwem narzędzia kalkulator wyceny umieszczonego na stronie wstępnej kalkulacji kosztów, które klient poniesie z tytułu zakupu i dostawy towaru, oraz usługi pośrednictwa świadczonej przez pośrednika.
Cena podana przez kalkulator wyceny jest ceną orientacyjną – co oznacza, że w przypadku przesyłek o szczególnej objętości (dużych i lekkich) podana cena może być odmienna od ceny ostatecznej.
Pośrednik zastrzega sobie prawo do skorygowania wyceny przesłania, jeżeli otrzymana przesyłka ma inną wagę niż Klient wprowadził w wycenę lub podlega odmiennej wycenie w rozumieniu przesyłki gabarytowej.
Zmiana wyceny wagowej następuje po zważeniu paczki w punkcie wysyłkowym i posiadaniu ostatecznej wyceny za paczkę.
2.Klient wprowadza do formularza zamówienia umieszczonego na stronie szczegółowe informacje o zamawianym towarze, w tym cenę, ilość sztuk, oczekiwany czas dostawy, oraz informacje o wszystkich cechach towaru, które jednoznacznie pozwolą pośrednikowi na zakup w imieniu klienta od sprzedającego dokładnie takiego towaru jakiego oczekuje klient.
3.Dodatkowo do formularza zamówienia klient wprowadza link do strony internetowej sprzedającego lub strony internetowej na której sprzedający wystawia swój towar do sprzedaży, który to link pozwala poza jednoznaczną identyfikacją towaru również na jednoznaczną identyfikację sprzedającego.
4.Dodatkowo do formularza zamówienia klient wprowadza swoje prawidłowe dane dzięki którym możliwy będzie kontakt z klientem, wystawienie poprawnego dokumentu sprzedaży usługi oraz dostarczenie towaru.
5.Po wysłaniu zamówienia pośrednik ma prawo w ciągu 24 godzin w formie wiadomości email wysłanej do klienta dokonać korekty wyceny podanej przez kalkulator wyceny - np korekta nieuwzględnionego tax-u.
W takiej sytuacji klient musi w formie wiadomości email wysłanej do pośrednika wyrazić zgodę na wykonanie usługi po skorygowanej cenie lub poprzez dokonanie zapłaty akceptuje korektę.
6.Pośrednik zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podania przyczyn.
7.Realizacja zamówienia rozpocznie się od następnego dnia roboczego, który nastąpi po dniu, w którym na rachunek pośrednika wpłyną łącznie płatność za usługę i płatność za towar i transport o ile wcześniej klient wyrazi zgodę na wykonanie usługi po skorygowanej cenie pod warunkiem, że taka korekta ze strony pośrednika nastąpi.
8.Klient przyjmuje do wiadomości  że Urząd Celny może niekiedy zrewidować przesyłkę klienta i zobowiązać klienta do zapłaty cła, akcyzy, i/lub podatku VAT. Jednocześnie klient oświadcza, że środki finansowe z tytułu płatności za usługę i płatności za towar i transport nie są przeznaczone na zapłatę cła, akcyzy i podatku VAT z tytułu importu.
9. Standardowa usługa "Wysyłka",  realizowana jest dla towarów opakowanych w pudełka kartonowe, których waga nie przekracza 70 ibs.
10. W przypadku przesyłania towaróz o znaczących rozmiarach, może zostać zastosowany przelicznik rozmiaru (waga gabarytowa).
11. Terminy dostawy widoczne przy wyborze rodzaju transportu, liczone są od dnia kiedy towar zostanie do nas doręczony przez sklep w którym klient złożył zamówienie.Jest to czas przybliżony, podawany przez firmę wysyłkową bez dodatkowego czasu na ewentualne oclenie.


Płatność
1.Po złożeniu zamówienia klient oczekuje na mail od pośrednika potwierdzający zamówienie.
2. Po otrzymaniu maila potwierdzającego zamówienie lub po wysłaniu do pośrednika maila ze zgodą na korektę wyceny (dot. sytuacji opisanej w rozdziale Zamówienie usługi w pkt 5) Klient wpłaca pośrednikowi środki finansowe w kwocie odpowiadającej łącznie płatności za usługę i płatności za towar i transport.
3.Płatność musi być dokonana w formie akceptowanej przez pośrednika nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia.
4.Informacje o formach płatności akceptowanych przez pośrednika umieszczone są na stronie w dziale płatności.
5. Pośrednik informuje, iż w przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako formy zapłaty kwota do zapłaty w PLN jest wyższa o 3 % niż wynikało by to z prostego przeliczenia kursu NBP i ceny podanej w zamówieniu. Powyższą różnicę pośrednik przeznacza na pokrycie ryzyka kursowego oraz prowizji agenta, którego zadaniem jest organizacja transferu środków pomiędzy Polską a USA.

Odpowiedzialność pośrednika
1.Pośrednik odpowiada za:
a.zamówienie w imieniu klienta u sprzedającego towaru zgodnie z zamówieniem
b.zapłatę sprzedającemu za towar
c.przekazanie firmie transportowej/kurierskiej towaru,
d.przekazanie firmie transportowej/ kurierskiej podanych przez klienta informacji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania dostawy do klienta
2.Pośrednik nie odpowiada za:
a.Wady towaru (wszelkie reklamacje związane z towarem klient będzie składał do sprzedającego)
b.Zniszczenie towaru lub zaginięcie towaru podczas transportu

Odpowiedzialność klienta
1.Klient odpowiada za:
a.Wybór towaru
b.Podanie prawidłowych danych w formularzu zamówienia
c.Wybór sprzedawcy i formy dostawy,
d.Terminową płatność
e.Dokonanie wszelkich formalności i opłat przed urzędem celnym z tytułu importu towaru
Dokumenty
1.Pośrednik dołączy do przesyłki z towarem fakturę sprzedaży towaru która będzie podstawą do dokonania odprawy celnej oraz fakturę za usługę pośrednictwa i transport.

Reklamacje
1.Reklamacje dotyczące towaru:
a.Reklamacje dotyczące towaru klient będzie składał do sprzedającego za pośrednictwem pośrednika.
b.Pośrednik wystąpi do sprzedającego z reklamacją w imieniu klienta.
c.Pośrednik nie bierze odpowiedzialności za czas i skutek reklamacji, jednak zobowiązuje się dołożyć starań w celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
d.Dokumenty zakupu towaru w imieniu klienta pośrednik będzie przechowywał przez rok od daty zakupu, chyba że okres gwarancji na towar będzie dłuższy niż rok – wówczas pośrednik będzie przechowywał te dokumenty przez ten dłuższy czas.
e.Pośrednik pomoże klientowi w załatwieniu reklamacji pod warunkiem, że pośrednik będzie w posiadaniu dokumentów o których mowa w punkcie poprzednim.
2.Reklamacje dotyczące transportu
a.Reklamacje dotyczące transportu klient będzie składał do firmy transportowej/kurierskiej za pośrednictwem pośrednika.
b.Pośrednik wystąpi do firmy transportowej/kurierskiej z reklamacją w imieniu klienta.
c.Pośrednik nie bierze odpowiedzialności za czas i skutek reklamacji, jednak zobowiązuje się dołożyć starań w celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
d.Dokumenty związane z usługą transportu towaru pośrednik będzie przechowywał przez rok od daty nadania przesyłki.
e.Pośrednik pomoże klientowi w załatwieniu reklamacji pod warunkiem, że pośrednik będzie w posiadaniu dokumentów o których mowa w punkcie poprzednim.
3.Reklamacje dotyczące usługi
a.Reklamacja dotycząca usługi powinna być złożona mailem na adres mailowy pośrednika.
b.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis reklamacji, roszczenia, oraz wszelkie dane identyfikujące usługę: datę usługi, nr zamówienia, nr faktury, dane klienta.
c.Reklamacje dotyczące usługi będą rozpatrywane w terminie do 30 dni kalendarzowych.

Rezygnacja z usługi i usługi nierealizowalne
1. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi lub w sytuacji gdy usługa z przyczyn niezależnych od pośrednika jest nierealizowalna, pośrednik zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej prowizji. Zwrot wpłaty dokonanej przez kupującego zostanie pomniejszony o należną pośrednikowi prowizjię.
2. Jeśli rezygnacja z zamówienia nastąpiła po wysłaniu przesyłki do Polski
oprócz prowizji zostanie potracony koszt za przesłanie towaru w obie strony.

Postanowienia dodatkowe
1.Klient rejestrując się na stronie lub składając zamówienie za pośrednictwem strony akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
2.Wszelkie spory związane z usługą pośrednik i klient będą załatwiali na drodze polubownej. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby pośrednika według prawa kraju pośrednika.
3.Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Pośrednika danych osobowych klienta podanych w zamówieniu.
4.Odstępstwa od niniejszego regulaminu są możliwe  po wcześniejszym uzgodnieniu tego z klientem za pośrednictwem poczty email.
 
Regulamin – usługi Wysyłka
Definicje
1.A.T. Export Services INC, 1132 S Roselle Rd  IL 60193   zwany dalej organizatorem świadczy na rzecz klientów z Polski usługi organizacji dostawy towaru do klienta.
2.Usługa organizacji dostawy (Wysyłka) zwana dalej usługą polega na odebraniu od firmy kurierskiej lub transportowej towaru nadanego przez klienta lub na jego zlecenie a następnie na zorganizowaniu transportu do Klienta w Polsce.
3.Zamówienie jest to dyspozycja wykonania usługi złożona przez klienta organizatorowi w formie elektronicznej za pomocą strony www.kupujemywusa.com.
4.Klient jest to osoba fizyczna lub inny podmiot, który zamówił u organizatora usługę.
5.Towar jest to każdy przedmiot, którego transport nie jest zabroniony przez prawo USA lub Polski oraz transport którego jest możliwy za pośrednictwem firm kurierskich lub transportowych z którymi współpracuje organizator.
6.Płatność za usługę to środki finansowe które klient wpłaca organizatorowi pokrywające koszty i prowizję organizatora z tytułu realizacji usługi.
7.Płatność za transport to środki finansowe które klient wpłaca organizatorowi pokrywające koszty transportu towaru do klienta

Zamówienie usługi
1.Organizator umożliwia klientowi przed złożeniem zamówienia dokonanie za pośrednictwem narzędzia kalkulator wyceny umieszczonego na stronie wstępnej kalkulacji kosztów, które klient poniesie z tytułu usługi. Cena podana przez kalkulator wyceny jest ceną orientacyjną – co oznacza, że w przypadku przesyłek o szczególnej objętości (dużych i lekkich) podana cena może być nieznacznie odmienna od ceny ostatecznej. Pośrednik zaostrzega sobie prawo do skorygowania wyceny przesłania, jeżeli otrzymana przez niego przesyłka ma inną wagę lub podlega odmiennej wycenie w rozumieniu przesyłki gabarytowej. Zmiana wyceny może odbyć się po złożeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez klienta.
2.Klient wprowadza do formularza zamówienia umieszczonego na stronie informacje wymagane przez formularz.
3.Dodatkowo do formularza zamówienia klient wprowadza swoje prawidłowe dane dzięki którym możliwy będzie kontakt z klientem, wystawienie poprawnego dokumentu sprzedaży usługi oraz dostarczenie towaru.
4.Po wysłaniu zamówienia organizator ma prawo w ciągu 24 godzin w formie wiadomości email wysłanej do klienta dokonać korekty wyceny podanej przez kalkulator wyceny. W takiej sytuacji klient musi w formie wiadomości email wysłanej do organizatora wyrazić zgodę na wykonanie usługi po skorygowanej cenie lub poprzez dokonanie zapłaty akceptuje korektę.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podania przyczyn.
6.Realizacja zamówienia rozpocznie się od następnego dnia roboczego, który nastąpi po dniu, w którym na rachunek organizatora wpłyną łącznie płatność za usługę i płatność za towar i transport o ile wcześniej klient wyrazi zgodę na wykonanie usługi po skorygowanej cenie pod warunkiem, że taka korekta ze strony organizatora nastąpi.
7.Klient przyjmuje do wiadomości  że Urząd Celny może niekiedy zrewidować przesyłkę klienta i zobowiązać klienta do zapłaty cła, akcyzy, i/lub podatku VAT. Jednocześnie klient oświadcza, że środki finansowe z tytułu płatności za usługę i transport nie są przeznaczone na zapłatę cła, akcyzy i podatku VAT z tytułu importu.
8. Terminy dostawy widoczne przy wyborze rodzaju transportu, liczone są od dnia kiedy towar zostanie do nas doręczony.

Płatność
1.Po złożeniu zamówienia klient oczekuje na mail od organizatora potwierdzający zamówienie.
2. Po otrzymaniu maila potwierdzającego zamówienie lub po wysłaniu do organizatora maila ze zgodą na korektę wyceny (dot. sytuacji opisanej w rozdziale Zamówienie usługi w pkt 5) Klient wpłaca organizatorowi środki finansowe w kwocie odpowiadającej łącznie płatności za usługę i płatności za transport.
3.Płatność musi być dokonana w formie akceptowanej przez organizatora nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia.
4.Informacje o formach płatności akceptowanych przez organizatora umieszczone są na stronie w dziale płatności.
5. Organizator informuje, iż w przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako formy zapłaty kwota do zapłaty w PLN jest wyższa o 5 % niż wynikało by to z prostego przeliczenia kursu NBP i ceny podanej w zamówieniu. Powyższą różnicę organizator przeznacza na pokrycie ryzyka kursowego oraz prowizji agenta, którego zadaniem jest organizacja transferu środków pomiędzy Polską a USA.

Odpowiedzialność organizatora
1.Organizator odpowiada za:
a.odbiór przesyłki od firmy transportowej,
b.przepakowanie przesyłki zgodnie ze standardami przesyłki międzynarodowej,
c.przekazanie przesyłki firmie transportowej/kurierskiej,
d.przekazanie firmie transportowej/ kurierskiej podanych przez klienta informacji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania dostawy do klienta
2.Organizator nie odpowiada za zniszczenie towaru lub zaginięcie towaru podczas transportu

Odpowiedzialność klienta
1.Klient odpowiada za:
a.Podanie prawidłowych danych w formularzu zamówienia
b.Wybór sprzedawcy i formy dostawy,
c.Terminową płatność
d.Dokonanie wszelkich formalności i opłat przed urzędem celnym z tytułu importu towaru
Dokumenty
1.Organizator dołączy do przesyłki z towarem fakturę za usługę i transport.

Reklamacje
1.Reklamacje
a.Reklamacje dotyczące transportu klient będzie składał do firmy transportowej/kurierskiej za pośrednictwem organizatora.
b.Organizator wystąpi do firmy transportowej/kurierskiej z reklamacją w imieniu klienta.
c.Organizator nie bierze odpowiedzialności za czas i skutek reklamacji, jednak zobowiązuje się dołożyć starań w celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
d.Dokumenty związane z usługą transportu towaru organizator będzie przechowywał przez rok od daty nadania przesyłki.
e.Organizator pomoże klientowi w załatwieniu reklamacji pod warunkiem, że organizator będzie w posiadaniu dokumentów o których mowa w punkcie poprzednim.
2.Reklamacje dotyczące usługi
a.Reklamacja dotycząca usługi powinna być złożona mailem na adres mailowy organizatora.
b.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis reklamacji, roszczenia, oraz wszelkie dane identyfikujące usługę: datę usługi, nr zamówienia, nr faktury, dane klienta.
c.Reklamacje dotyczące usługi będą rozpatrywane w terminie do 30 dni kalendarzowych.

Rezygnacja z usługi i usługi nierealizowalne
1. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi lub w sytuacji gdy usługa z przyczyn niezależnych od pośrednika jest nierealizowalna, pośrednik zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej prowizji. Zwrot wpłaty dokonanej przez kupującego zostanie pomniejszony o należną pośrednikowi prowizjię.

Postanowienia dodatkowe
1.Klient rejestrując się na stronie lub składając zamówienie za pośrednictwem strony akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
2.Wszelkie spory związane z usługą orgaanizator i klient będą załatwiali na drodze polubownej. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby organizatora według prawa kraju organizatora.
3.Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych klienta podanych w zamówieniu.
4.Odstępstwa od niniejszego regulaminu są możliwe  po wcześniejszym uzgodnieniu tego z klientem za pośrednictwem poczty email.

 
Ile zapłacisz?
lub
Sprawdź status przesyłki
Akceptujemy Płatności